กล้องระดับ (Auto Level) กำลังขยาย 38 เท่าชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 11,566