เครื่องชั่ง (Mechanical Balance)ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 12,456