กล้องวัดมุม (Theodolite)

  • 1462346135cstcoth1.png
   กล้องวัดมุมยี่ห้อPENTAX รุ่น ETH 502แบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านค่ามุมละเอียด 2 ฟิลิปดา ( ระบบอัตโนมัติ )ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น 1. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรง 2. กำลังขยาย...
  • 505-2.png
   กล้องวัดมุม ยี่ห้อPENTAX รุ่น ETH 505แบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านค่ามุมละเอียด 5 ฟิลิปดา ( ระบบอัตโนมัติ )ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น 1. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรง 2. กำลังขยาย ...
  • กล้องวัดมุม-Sanding-รุ่น-ET-02.png
   กล้องวัดมุมยี่ห้อSANDING รุ่น ET-02แบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 ฟิลิปดา ( ระบบอัตโนมัติ )ผลิตภัณฑ์ประเทศจีน 1. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรง2. กำลังขยาย 3...
  • กล้องวัดมุม-Sanding-รุ่น-ET-02L-(Laser).png
   กล้องวัดมุม ยี่ห้อSANDING รุ่น ET-02Lแบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 ฟิลิปดา ( ระบบอัตโนมัติ )ผลิตภัณฑ์ประเทศจีน 1. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรง2. กำลังข...
  • กล้องวัดมุม-HORIZON-รุ่น-HET55.png
   กล้องวัดมุมยี่ห้อHORIZON รุ่น HET55แบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 ฟิลิปดา ( ระบบอัตโนมัติ )ผลิตภัณฑ์ประเทศสิงคโปร์ 1. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรง2. กำล...
  • Untitled-1.png
   กล้องวัดมุม ยี่ห้อCST รุ่น DE-2A แบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 ฟิลิปดา ( ระบบอัตโนมัติ )ผลิตภัณฑ์ประเทศจีน 1. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรง2. กำลังขยาย 30...
  • กล้องวัดมุม Nikon รุ่น NE101.png
   กล้องวัดมุมยี่ห้อNIKON รุ่น NE-101แบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านค่ามุมละเอียด 5 ฟิลิปดาผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น 1. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรง2. กำลังขยาย 30 เท่า3. ขนาดเส้...
  • กล้องวัดมุม-TOPCON-รุ่น-DT-205.png
   กล้องวัดมุม ยี่ห้อTOPCON รุ่น DT-205แบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 ฟิลิปดา ( ระบบอัตโนมัติ )ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น 1. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรง2. กำลั...
  • กล้องวัดมุม-TOPCON-รุ่น-DT-209-1.png
   กล้องวัดมุม ยี่ห้อTOPCON รุ่น DT-209แบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านค่ามุมละเอียด 5 ฟิลิปดาผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น 1. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรง2. กำลังขยาย 26 เท่า3. ขนาดเส...
  • 1429323452cstcoth1.jpg
   กล้องวัดมุมยี่ห้อCIVIL รุ่น DT-02 แบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 ฟิลิปดา ( ระบบอัตโนมัติ )ผลิตภัณฑ์ประเทศจีน 1. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรง2. กำลังขยาย ...
  • 1429323590cstcoth1.jpg
   กล้องวัดมุมยี่ห้อCIVIL รุ่น DT-02Lอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านค่ามุมละเอียด 5 ฟิลิปดา ( ระบบอัตโนมัติ )ผลิตภัณฑ์ประเทศจีน 1. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรง2. กำลังขยาย 30 เท่า...
  • กล้อง-SOKKIA-รุ่น-DT540.png
   กล้องวัดมุม ยี่ห้อSOKKIA รุ่น DT540แบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 ฟิลิปดา ( ระบบอัตโนมัติ )ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น 1. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรง2. กำลังข...
  • กล้องวัดมุม-SOKKIA-รุ่น-DT940.png
   กล้องวัดมุม ยี่ห้อSOKKIA รุ่น DT940อิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านค่ามุมละเอียด 5 ฟิลิปดาผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น 1. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรง2. กำลังขยาย 26 เท่า3. ขนาดเส้นผ...


 

                    

กล้องวัดมุมและการใช้งาน(Introduction to Theodolite and usages)
งานสารวจภาคสนาม ปริมาณที่ต้องการรังวัดเก็บรายละเอียด ประกอบด้วยปริมาณต่างๆ ได้แก่ ระยะลาด(Slope Distance, OC) ระยะราบ (Horizontal Distance, OB) ระยะดิ่ง (Vertical Distance, CB) มุมราบ(Horizontal Angle) มุมดิ่ง (Vertical Angle) มุมดิ่งบน (Zenith Angle) โดยค่าที่วัดได้ในสนามสามารถนามาคานวณปริมาณอื่นได้โดยอาศัยความสัมพันธ์ทางเรขาคณิต ซึ่งในงานสารวจรังวัดมุม ก็เป็นปริมาณหนึ่งที่มีความสาคัญในเชิงเรขาคณิต การวัดมุมจึงเป็นกระบวนการที่สาคัญ ในการสารวจภาคสนาม และเครื่องมือที่ใช้ในการวัดมุมไม่ว่าจะเป็นมุมราบ หรือมุมดิ่ง เรียกว่า “กล้องวัดมุม(Theodolite)

กล้องวัดมุมในสมัยก่อนจะแบ่งเป็นกล้อง Transit และ Theodolite ซึ่งใช้สารวจทาแผนที่ สามารถวัดมุมราบและสูง การวัดระยะราบ และวัดระยะดิ่งความต่างระดับใช้ในการวางแนวทางต่างๆ ตลอดจนการทาระดับอย่างหยาบๆ
การแยกชนิดของกล้องวัดมุมเป็นกล้อง Transit และ Theodolite นั้น จะไม่เป็นสากล เพียงแต่เป็นการรู้กันในระหว่างช่างสารวจว่าอันไหนเป็นกล้อง Transit หรือ Theodolite

ในยุโรปเมื่อก่อนเรียกเครื่องมือวัดมุมว่า Transiting Theodolite คาว่า Transiting หมายความว่ากล้องสามารถกระดกกลับได้ คือกระดกส่องหน้าและส่องหลังได้ แต่ชาวยุโรปชองเรียก Transiting Theodolite ว่า Theodolite ในขณะเดียวกันชาวอเมริกันชอบเรียกว่า Transit เฉยๆ
เมื่อนานเข้าก็เกิดความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดขึ้นแต่หลักการออกแบบเหมือนกัน ในสมัยก่อนกล้องจะเป็นระบบ Vernier จานองศาจะเป็นโลหะและมี Vernier ช่วยในการอ่าน และกล้อง Transit จะมีหลอดระดับติดอยู่กับ Telescope

ในปี 1992 Carl Zeiss Jena ได้ประดิษฐ์กล้อง Optical Theodolite ขึ้นเป็นครั้งแรก เพราะก่อนหน้านั้นไม่มีการประดิษฐ์จานองศาที่ใช้แก้วและได้พบระบบ Micrometer ในยุโรป
นับเป็นความแตกต่างประการหนึ่งของกล้อง Transit และ Theodolite ส่วนใหญ่ Transit ของอเมริกาจะมี 4 Foot screw

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 12,456