กล้องระดับ (Auto Level)

 


  • TOPCON-AT-B4.png
   กล้องระดับ ยี่ห้อTOPCONรุ่นAT-B4ขนาดกำลังขยาย 24 เท่าผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีก...
  • SOKKIA-B40.png
   กล้องระดับยี่ห้อSOKKIAรุ่นB40ขนาดกำลังขยาย 24 เท่าผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำลังขยายไม่น...
  • HORIZON-HL24.png
   กล้องระดับ ยี่ห้อHORIZON รุ่น HL24ขนาดกำลังขยาย 24 เท่า ผลิตภัณฑ์ประเทศสิงคโปร์1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำลัง...
  • CST-berger32N-2.png
   กล้องระดับ ยี่ห้อCST/berger รุ่น SAL-24Nขนาดกำลังขยาย 24 เท่าผลิตภัณฑ์ประเทศอเมริกา 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีก...
  • TOPCON-AT-B4.png
   กล้องระดับ ยี่ห้อTOPCON รุ่น AT-B3ขนาดกำลังขยาย 28 เท่าผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำล...
  • SOKKIA-B40.png
   กล้องระดับ ยี่ห้อSOKKIA รุ่น B30ขนาดกำลังขยาย 28 เท่าผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำล...
  • AP-281.png
   กล้องระดับ ยี่ห้อPENTAX รุ่น AP-281ขนาดกำลังขยาย 28 เท่าผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำลั...
  • CST-AL-28.png
   กล้องระดับ ยี่ห้อCST รุ่น AL-28ขนาดกำลังขยาย 28 เท่าผลิตภัณฑ์ประเทศจีน1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำลังขยายไม่...
  • AT-B2.png
   กล้องระดับ ยี่ห้อTOPCON รุ่น AT-B2ขนาดกำลังขยาย 32 เท่าผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำ...
  • SOKKIA-B20.png
   กล้องระดับ ยี่ห้อSOKKIA รุ่น B20ขนาดกำลังขยาย 32 เท่าผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำลังข...
  • AP-230.png
   กล้องระดับ ยี่ห้อ PENTAXรุ่นAP-230ขนาดกำลังขยาย 30 เท่าผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพ...
  • CST-B32.png
   กล้องระดับ ยี่ห้อCST รุ่น AL-32ขนาดกำลังขยาย 32 เท่าผลิตภัณฑ์ประเทศจีน 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำลังขยาย...
  • CST-berger-32N.jpg
   กล้องระดับ ยี่ห้อ CST/berger รุ่น SAL-32N ผลิตภัณฑ์ประเทศ อเมริกา 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง 2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ 3. มีกำลังขยาย...
  • CIVIL-132.jpg
   กล้องระดับ ยี่ห้อ CST/berger รุ่น SAL-32N ผลิตภัณฑ์ประเทศ อเมริกา 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง 2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ 3. มีกำลังขยาย 32 ...
  • กล้องระดับ-GANCE-รุ่น-G-2-(AT-B2)-32เท่า.png
   กล้องระดับ ยี่ห้อGANCE รุ่น G-2 (AT-B2)ขนาดกำลังขยาย 32 เท่า 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 32 เท่...
  • GANCE-รุ่น-G-2.png
   กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 32 เท่ายี่ห้อ GANCE รุ่น G-2 (B20) 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 32 เท่า4...
  • HORIZON32-180.png
   กล้องระดับ ยี่ห้อHORIZON รุ่น HL32ขนาดกำลังขยาย 32 เท่าผลิตภัณฑ์ประเทศสิงคโปร์ 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำลังขย...
  • BL-100Series R.jpg
  • Sanding-DL-201.png
   กล้องระดับอัตโนมัติ แบบดิจิตอล กำลังขยาย 32 เท่ายี่ห้อ SANDING รุ่น DL-201 ผลิตภัณฑ์ประเทศจีน 1. กล้องวัดระดับอิเล็คทรอนิคส์อัตโนมัติความละเอียดสูง2. กล้องเล็งเป็นระบบเห...
  • Sanding-DL-202.png
   กล้องระดับอัตโนมัติ แบบดิจิตอล กำลังขยาย 32 เท่ายี่ห้อ SANDING รุ่น DL-202 ผลิตภัณฑ์ประเทศจีน 1. กล้องวัดระดับอิเล็คทรอนิคส์อัตโนมัติความละเอียดสูง2. กล้องเล็งเป็นระบบเ...
  • GANCE-G-1-38X.png
   กล้องระดับ ยี่ห้อGANCE รุ่น G-1ขนาดกำลังขยาย 38 เท่าผลิตภัณฑ์ประเทศจีน 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ3. มีกำลังขยายไม่น้อ...

 

 

 ความหมาย ประโยชน์และวิธีใช้งานของกล้องระดับ(Automatic Level)

 

 

 

  

 

 

PENTAX รุ่น AP 230 กำลังขยาย 30 เท่า

กล้องระดับอัตโนมัติ(Automatic Level)
1. การทำระดับเป็นกระบวนการในการหาความสูงของจุด หรือความแตกต่างของความสูงของจุดที่ต้องการ งานนี้มีความสาคัญสาหรับการได้มาซึ่งข้อมูลที่จาเป็นสาหรับการทาแผนที่ภูมิประเทศ การออกแบบทางวิศวกรรมและการก่อสร้าง
2. วิธีการทาระดับ 3 วิธีใหญ่ใหญ่ การทำระดับโดยตรง การทาระดับตรีโกณและการทาระดับโดยใช้เครื่องวัดความกดดันบรรยากาศ
3. การตั้งกล้องระดับให้ได้ระดับและถูกต้องเหมาะสม ขึ้นอยู่กับชนิดของกล้องระดับที่มีรายละเอียดของอุปกรณ์การตั้งระดับที่แตกต่างกัน
4. ฝีกทักษะในการทางานโดยการปฏิบัติตั้งกล้องระดับเพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจขั้นตอนการตั้งกล้องที่ถูกวิธีและข้อควรระมัดระวังในการดูแลรักษาเครื่องมือ


การทำระดับ (Leveling)
ความหมายของการทำระดับ
การทำระดับเป็นกระบวนการในการหาความสูงของจุด หรือความแตกต่างของความสูงของจุดที่ต้องการ งานนี้มีความสาคัญสาหรับการได้มาซึ่งข้อมูลที่จาเป็นสาหรับการทาแผนที่ภูมิประเทศ การออกแบบทางวิศวกรรมและการก่อสร้าง (Brinker, 97)
ประโยชน์ของงานระดับ
1. ใช้หาข้อมูลเพื่อการออกแบบทางหลวง ทางรถไฟ และคลองส่งน้า/ระบายน้า
2. กาหนดค่าระดับเพื่อให้งานก่อสร้างตรงตามแบบแปลนที่กาหนด
3. คานวณปริมาตรดิน (Earth Work) ตัดและดินถมเพื่อการประมาณราคา
4. เป็นวิธีการสารวจและศึกษาลักษณะของระบบระบายน้าในพื้นที่
5. ทาแผนที่ภูมิประเทศแสดงทรวดทรง หรือความสูงต่าของพื้นที่เพื่อประโยชน์ในการวางแผนงาน
กล้องระดับเป็นเครื่องมือที่ใช้หาความสูงของระดับที่จุดต่างๆ เปรียบเทียบกับจุดที่ทราบความสูงหรือสมมุติค่าความสูงเอาไว้แล้ว
กล้องระดับมีหลายชนิด และหลายลักษณะ ขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบและผลิตกล้องออกมาให้เหมาะกับงานแต่ละประเภทซึ่งผู้ใช้กล้องจะด้องเลือกใช้ให้ถูกกับงาน
อย่างไรก็ตามกล้องระดับชนิดต่างๆ จะต้องประกอบด้วยอุปกรณ์พื้นฐานสำคัญที่เหมือนกันดังต่อไปนี้
1.ใช้วัดระดับความสูงจากพื้นดิน
2.ใช้สำรวจพื้นที่สร้างถนน
ส่วนประกอบของกล้อง
-Eyepiece คือ ช่องมองภาพ
-Focus Adjust คือ ควงปรับระยะโฟกัส
-Foot screw คือ ควงปรับระดับฟองกลม
-Base plate คือ ฐานกล้อง
-Tripod คือ ขาตั้งกล้องสำรวจ
-Spherical Level คือ หลอดระดับฟองกลม
-Gun sight คือ ก้านเล็งแนว 

 เป็นกล้องระดับที่มีแต่หลอดระดับฟองกลมสำหรับการตั้งระดับของกล้องคร่าวๆ ไม่มีการตั้งหลอดระดับฟองยาว แต่หลังจากการตั้งระดับฟองกลมแล้ว กล้องจะทำการตั้งระดับเองโดยอัตโนมัติด้วยระบบ Compensator นี้จะประกอบด้วยชุดของปริซึมสามตัวตั้งอยู่ระหว่างเลนส์ปรับภาพ (Focusing Lens) และกระจกระนาบสาย (Diaphragm) ปริซึมสองตัวทางด้านข้างจะถูกยึดติดกับลำกล้อง ในขณะที่ปริซึมตัวกลางจะเป็นปริซึมแขวนลอยด้วยลวดสปริง (Suspended Prism) เมื่อพื้นดินสั่นสะเทือน หรือ มีลมพัดแรงจนตัวกล้องสั่นและแนวเล็งเอียงทำมุมเล็ก ๆ ไม่เกิน 15 ลิปดา กับระนาบราบ ปริซึมตัวที่แขวนลอยอยู่ก็จะแกว่ง และถูกปรับให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเสมอด้วยแรงดึงดูดโลก กล้องที่เอียงขึ้นและเอียงลงเล็กน้อยตามลำดับ แต่แนวเล็งก็ถูกปรับให้อยู่ในแนวราบจนได้โดยการแกว่งตัวเล็กน้อยของ Compensator ในตำแหน่งที่เหมาะสม

การหาค่าระดับ

ปกติแล้วในแบบก่อสร้างหรือรายการประกอบแบบจะกำหนดค่าระดับ + 0.00 มาให้ อาจให้ระดับถนนเป็นระดับ + 0.00 ดังนั้นเราต้องให้ระดับพื้นชั้นล่างสูงกว่าโดยประมาณ 20-30 เซนติเมตร ลักษณะการทำระดับเห็นได้ดังภาพที่ 4.10
ขั้นตอนการหาค่าระดับสามารถหาได้ดังนี้

 

1 ให้ระดับที่หมุด A มีค่าระดับ + 0.00 จะหาระดับที่หมุด B ให้ตั้งกล้องระดับระหว่างหมุด A และ หมุด B
2 นำไม้ Staff ไปตั้งบนหมุด A อ่านค่าระดับ B.S. ได้เท่ากับ 1.546 เมตร บันทึกค่าไว้
3 นำไม้ Staff ไปตั้งบนหมุด B อ่านค่าระดับ F.S. ได้เท่ากับ 1.037 เมตร บันทึกค่าไว้
4 คำนวณหาค่าระดับที่หมุด B
= ความสูงกล้องระดับ – F.S.
= 1.546 – 1.03
= 0.509 เมตร

 

ระดับที่ถ่ายมาจากระดับถนนหรือระดับดินเดิม จะนำไปใช้เป็นระดับอ้างอิงในการก่อสร้างต่อไป ฉะนั้นระดับที่เราถ่ายไปฝากไว้ควรเป็นสิ่งที่ถาวรและมั่นคง เช่น กำแพง หรือสิ่งก่อสร้างบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ควรเป็นที่ที่สามารถจะตรวจสอบระดับได้ตลอดเวลา

ในกรณีการทำระดับ วางผัง และวัดระยะพื้นที่ที่มีความลาดเอียงมากดังภาพที่ 4.11 (ก) และภาพที่ 4.11 (ข) ต้องระวังเป็นพิเศษเพราะมีโอกาสผิดพลาดได้ง่าย การถ่ายระดับต้องทำเป็น ช่วง ๆ ดังภาพที่ 4.12

ข้อมูลที่มา : จากเว็บ Civil Club


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 12,454